Privacyverklaring

Privacy verklaring Logo Leieland vzw & Logo Kempen vzw

Disclaimer

Als initiatiefnemers van kzitermee.be zijn Logo Leieland en Logo Kempen verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Logo Leieland

President Kennedypark 10

8500 Kortrijk

DPO Logo Leieland: dpo@leiedal.be

Logo Kempen

Stationstraat 60

2300 Turnhout

DPO Logo Kempen

Bij ons ben je veilig!

Bij Logo Leieland en Logo Kempen zorgen we ervoor dat jouw gegevens zo goed mogelijk beveiligd zijn, en enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben gekregen.

 

Logo Leieland en Logo Kempen beheren de informatie in overeenstemming met de wet van 11 december 1998 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en zullen zich ook houden aan de regels die vastgelegd worden in de Europese privacywetgeving (GDPR).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Logo Leieland en Logo Kempen verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.
  • Om ervoor te zorgen dat de webapplicatie naar behoren werkt.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

  • Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, leeftijdscategorie, adres, telefoonnummer, e-mail

  • Gegevens over je persoonlijke welzijn

Verstrekking aan verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
  • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
  • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Logo Leieland en Logo Kempen bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan staat hoe je contact met ons kan opnemen.

 

Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen?

Heb je vragen over jouw persoonsgegevens, of wil je gegevens laten verwijderen, dan kan je steeds contact opnemen met ons.

Klachten

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Logo Leieland en Logo Kempen kunnen het privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website (kzitermee.be).

Kzitermee.be laat jou niet in de steek.
Meer info over onze organisatie?